(ВИДЕО) Откриена Најголемата камена топка во Европа таа е во Босна

Откривањето на нова камена топка во Завидовиќи во март 2016 година одекна сензационално низ целиот свет.

Фондацијата Археолошки парк: Босанска пирамида на сонцето организираше широка медиумска кампања за презентирање на овој праисториски феномен. На територијата на Босна и Херцеговина уште еднаш се дискутираше како локација на антички цивилизации, многу постара од конвенционалното гледиште на човечкото минато.

Со примероците им се обративме на факултетите во Србија и Босна и Херцеговина и сега ги презентираме добиените анализи. Миодраг Јововиќ, дипломиран геолог од Белград, се пријави доброволно за петрографска (макроскопска и микроскопска) анализа на примерок од камен топче, заклучувајќи дека „структурата е масивна“ со присуство на „кварц, московит, железен оксид, магнетит“, а „карбонатната база“ е базален цемент.

Присуството на енергетски активни елементи е очигледно.

 

На Факултетот за рударство, градежништво и геологија на Универзитетот во Тузла, беше утврдена густината на цврстите честички (односот на масата на честичките кон нејзиниот волумен).

Магистер по геологија Мерсудин Хоџиќ потпиша извештај во кој беше утврдена вредноста на густината од 2,64 g / m3. Волуменот на камената топка е еднаков на вредноста од 14,14 м3.

После тоа, масата во килограми лесно се одредува со множење на густината („специфична тежина“) и волуменот. Масата на каменото топче во Завидовиќи е 37,32 тони!

Сум видел големи кам

ени топчки од гранодиорит во Костарика, од кои најголемата достигна маса од 25 тони. Во западен Мексико, во близина на градот Ахуалко, на локацијата на „Пиедрас Болас“, топките од вулкански камен достигнуваат 35 тони.

Мерејќи ја камената топка во Завидовиќи и споредувајќи ја со досега најголемите топки во Централна Америка, потврдувам дека босанската топка е најмасовната и најголемата во светот.

6 Shares