Ве молиме, внимателно прочитајте го правилникот за користење, условите и обврските за посетителите на makedonija24.com со цел навремено информирање за правилата и условите пред да го започнете користењето на порталот или неговите услуги.

Со самото започнување на користење на порталот, Вие се согласувате со правилата и условите на порталот makedonija24.com.

Ве молиме, доколку Вие не се согласувате со правилата на користење на порталот makedonija24.com не започнувајте негово користење и напуштете го.

Авторски права, правила на користење на платформата makedonija24.com

На корисниците на makedonija24.com не им е дозволено да објавуваат, разменуваат или испраќаат содржини кој ги прекршуваат законите на Република Македонија, Меѓународните закони. За илустрација тоа се најчесто содржини во кој се содржи порнографија, навреди, вулгарности, расистички или било какви штетни содржини.

На корисниците на makedonija24.com не им се дозволвуа собирање, разменување или откривање на туѓи информации кој се лични и може да се искористат за било каква злоупотреба.

Не се дозволува користење на содржини кој може да содржат вируси, компјутерски бази, датотеки или програми создадени за уништување или ограничување на функционирање на било каков хардвер или софтвер.

makedonija24.com го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува условите и правилата на користење според законите на Република Македонија, Меѓународните закони со цел подобар квалитет и заштита на личните податоци.

0 Shares